In the view of dissemination on the international scale of the knowledge gathered during the project, a part of the results were presented at the following international or national scientific events (but with the participation of some foreign specialists):

În scopul diseminării la scară internaţională a cunoştinţelor acumulate în cadrul proiectului o parte din rezultatele obţinute au fost prezentate la următoarele manifestări ştiinţifice internaţionale sau naţionale (dar cu participare a unor specialişti din străinătate):

1. the fourth European symposium Religious Art, Restoration and  Conservation organized by “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi (Iaşi, 3–5 May 2012) – T. I. Sinigalia participated with the study Iconography and Style. Recuperated Murals in Dragomirna Church Monastery;

1. al 4-lea simpozion european  Religious Art, Restoration and  Conservation organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Iaşi, 3 – 5 mai 2012) – participant T. I. Sinigalia cu comunicarea Iconography and Style. Recuperated Murals in Dragomirna Church Monastery;

2. the scientific conference with international participation Current Problems  of the Archaeology, Ethnology and Art Study organized by the Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova and by the National Commission of the Republic of Moldova for UNESCO (Chişinău, 31 May – 1 June 2012) – C. Ciobanu participated with the study in the plenary session of the conference New Data regarding the Iconographic Programme of the All Saints Church in Părhăuţi;

2. conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor organizată de către Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova şi de către Comisia Naţională a Republicii Moldova pentru UNESCO (Chişinău, 31 mai–1 iunie 2012)– participant C. Ciobanu cu comunicarea în cadrul şedinţei în plen a conferinţei Date noi referitoare la programul iconografic al bisericii Tuturor Sfinţilor din Părhăuţi;

3. the scientific international conference Traditions and Perspectives in the History of Jewish Art (Tel Aviv, 10–12 September, 2012) organized by Bar-Ilan University (Israel), by the editorial board of Ars Judaica yearbook and by the Romanian Cultural Institute (Tel Aviv) – C. Ciobanu participated with the study Adam’s Language: Imaginary Hebrew Writings in the Romanian Medieval Monumental Painting and T. I. Sinigalia with the study The Twelve Tribes of Ancient Israel in the Murals of the Suceviţa and Dragomirna Churches;

3. conferinţa ştiinţifică internaţională Traditions and Perspectives in the History of Jewish Art (Tel Aviv, 10–12 septembrie, 2012) organizată de către Universitatea Bar-Ilan (Israel), de către redacţia anuarului Ars Judaica şi de către ICR-ul (Tel Aviv) – participanţi C. Ciobanu cu comunicarea Adam’s Language: Imaginary Hebrew Writings in the Romanian Medieval Monumental Painting şi T. I. Sinigalia cu comunicarea The Twelve Tribes of Ancient Israel in the Murals of the Suceviţa and Dragomirna Churches;

4. the scientific international conference Byzantine World: Regional Traditions in Artistic Life and Problems of their Investigations (Moscow, 8–10 October 2012) organized by the State Institute for Art Study of the Cultural Ministry of the Russian Federation – C. Ciobanu participated with the study Regional Traditions in the Onomastic and in the Selection of the Words of the Wise Men of Antiquity Depicted in the Exterior Paintings in 16th Century Moldavia (in Russian) and M. Sabados with the study The Narrative Approach in the Iconography  of Byzantine Tradition: the Case of a 16th Century Wallachian Icon (in English);

4. conferinţa ştiinţifică internaţională Byzantine World: Regional Traditions in Artistic Life and Problems of their Investigations (Moscova, 8–10 octombrie 2012) organizată de către Institutul de Stat de Studiere a Artelor al Ministerului Culturii al Federaţiei Ruse - participanţi  C. Ciobanu cu comunicarea Tradiţii regionale în onomastica şi în selecţia spuselor înţelepţilor Antichităţii reprezentaţi în picturile exterioare din Moldova secolului al XVI-lea (în limba rusă) şi M. Sabados cu comunicarea The Narrative Approach in the Iconography  of Byzantine Tradition: the Case of a 16th Century Wallachian Icon (în limba engleză);

5. the Romanian-French colloquium Medieval Art in the Modernity Horizon organized by “G. Enescu” Art University of Iaşi and by “Vasile Drăguţ” Research Centre for Medieval Art (Iaşi, 3 November, study trip at Suceava with prof. dr. J.-P.Deremble from Charles De Gaulle University of Lille, 4 November 2012) – T. I. Sinigalia participated with the study The Cycle of the Constantine the Great Emperor in the churches in Pătrăuţi şi Arbore;

5. colocviul româno-francez Arta medievală în orizontul modernităţii organizat de către Universitatea de Arte „G. Enescu” din Iaşi şi de către Centrul de Cercetare a Artei Medievale „Vasile Drăguţ” (Iaşi, 3 noiembrie, vizită de documentare la Suceava cu prof. dr. J.-P.Deremble de la Universitatea Charles De Gaulle din or. Lille, 4 noiembrie 2012) – participant T. I. Sinigalia cu comuni-carea Ciclul împăratului Constantin cel Mare în bisericile din Pătrăuţi şi Arbore;

6. public conference within “Alexandru Scarlat Sturdza” Programme of Advanced Studies organized by “Mihai Eminescu” Romanian Cultural Institute (Chişinău, 2 May 2012, the Free International University of the Republic of Moldova) – V. Bedros participated with the study Théophanie et eschatologie. Aperçus de l’eucharistie dans l’iconographie des sanctuaries Moldaves (15 – 16 siècles);

6. conferinţa publică în cadrul Programului de Studii Avansate „Alexandru Scarlat Sturdza” organizat de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” (Chişinău, 2 mai 2012, Universitatea Liberă Internaţională a Moldovei) – participant V. Bedros cu comunicarea Théophanie et eschatologie. Aperçus de l’eucharistie dans l’iconographie des sanctuaries Moldaves (15 – 16 siècles);

7. international conference Cultural Policy and Policy for Culture: Culture for Developpement organized by UNESCO regional office of Moscow (Erevan, 21–22 April 2012, Matenadaran library-institute) – V. Bedros participated with the study The Armenian Monastery of Zamka (near Suceava). The Moldavian Colony in Context.

7. conferinţa internaţională Cultural Policy and Policy for Culture: Culture for Developpement organizată de către biroul regional UNESCO din Moscova (Erevan, 21-22 aprilie 2012, biblioteca-institut Matenadaran) – participant V. Bedros cu comunicarea The Armenian Monastery of Zamka (near Suceava). The Moldavian Colony in Context.