THE  PROJECT  TEAM 

 ECHIPA  DE  CERCETARE

 

1. Constantin Ion Ciobanu (project leader), research scientist II, head of Visual art and architecture - medieval period Department of “G. Oprescu” Art History Institute of the Romanian Academy. Previously he worked at the Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova. He graduated “Mikhail V. Lomonosov” State University of Moscow (Faculty of History, Art History Department, 1984), he obtained in 1993 at the same institution his PhD in Art History with the thesis  Assigning and Dating the Mural Paintings in the Assumption Church of Căuşeni. He has is a Habilitated Doctor in Visual Arts (thesis: Literary sources of the iconographic programmes in the Moldavian medieval mural painting, Academy of Sciences of Republic of Moldova, 2005), awarded with the National Prize of the Republic of Moldova in literature, art and architecture (2002).

 

1. Constantin Ion Ciobanu (director de proiect), cercetător ştiinţific gradul II, sef al compartimentului Arte vizuale şi arhitectură - perioada medievală al Institutului "G. Oprescu" al Academiei Române. Anterior a lucrat la Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova. Absolvent al Universităţii de Stat „Mihail V. Lomonosov” din Moscova (Facultatea de Istorie, Catedra de Istoria Artelor, 1984), a obţinut în 1993 la aceeaşi instituţie titlul de doctor în istoria artelor, cu teza Atribuirea şi datarea picturilor murale din biserica Adormirea Maicii Domnului de la Căuşeni. Este doctor habilitat în Arte vizuale (teza: Sursele literare ale programelor iconografice din pictura murală medievală moldavă, Academia de Ştiinţe a Republicii Moldova, 2005), laureat al Premiului Naţional al Republicii Moldova în domeniul literaturii, artei şi arhitecturii (2002).


 

2. Tereza Irene Sinigalia (senior researcher) is a research scientist I, PhD in Art History and a PhD supervisor. She graduated in 1968 from "N. Grigorescu" Institute of Fine Arts, Art History and Theory Department, working then as an editor, art historian and curator at institutions of this field in Bucharest. In 1974 she attended the summer couses of Poitiers University. She was employed in 1981 at the “G. Oprescu” Art History Institute of the Romanian Academy. She worked temporarily for the Ministry of Culture and Cults, as a director of Immobile Heritage Department (1993-1994), director of Historical Monument Department (2001-2002) and personal advisor of the minister (2002-2003). She was a member of the Scientific Council of the Institute "G. Oprescu" and led the Visual art and architecture - medieval period Department until April 2011. Currently she is a professor at "G. Enescu" Art University, Iaşi. In 2002 she obtained the award "G. Oprescu" of the Romanian Academy.

 

2. Tereza Irene Sinigalia (cercetător senior) este cercetător principal gradul I, doctor în istoria artei şi conducător de doctorat. A absolvit în anul 1968 Institutul de Arte Plastice "N. Grigorescu", Secţia Istoria si Teoria Artei, lucrând ulterior ca redactor, istoric de artă şi muzeograf la instituţii de profil bucureştene. În 1974 urmează cursurile de vară ale Universităţii din Poitiers. Din 1981 lucrează în calitate de cercetător ştiinţific la Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" al Academiei Române. A fost detaşată temporar la Ministerul Culturii şi Cultelor, ocupând funcţiile de director al Direcţiei Patrimoniu Imobil (1993-1994), director la Direcţia Monumentelor Istorice (2001-2002) şi consilier personal al ministrului (2002-2003). A făcut parte din Consiliul Ştiinţific al Institutului "G. Oprescu" şi a condus sectorul Arte vizuale şi arhitectură - perioada medievală până în aprilie 2011. Actualmente este profesor al Universităţii de Arte "G. Enescu", Iaşi. În anul 2002 a obţinut Premiul "G. Oprescu" al Academiei Române.  

 

3. Marina Ileana Sabados (senior researcher) is a research scientist II. She graduated from "N. Grigorescu" Institute of Fine Arts of Bucharest (nowadays National University of Arts of Bucharest), Faculty of Fine Arts, Art Theory and History Department. She had a PhD in Art History, with the thesis 16th Century Moldavian Wood Painting (Faculty of History of Babeş-Bolyai University of Cluj, supervisor: acad. Marius Porumb). Since 1990 she has been working at Art History Institute, whose ad interim manager was in April 2011. Since 1 May 2011, she has been an ad interim scientific secretary.


 

3. Marina Ileana Sabados (cercetător senior) este cercetător ştiinţific gradul II. A absolvit Institutul de Arte Plastice "N. Grigorescu" Bucureşti (în prezent, Universitatea de Arte Bucureşti), Facultatea de arte plastice, Secţia Istoria şi Teoria Artei. A obţinut diploma de doctor în istorie, specialitatea istoria artei, cu teza Pictura pe lemn din Moldova în secolul al XVI-lea (Facultatea de Istorie a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj, conducător ştiinţific: acad. Marius Porumb). Lucrează din 1990 la Institutul de Istoria Artei, a cărui conducere a asigurat-o temporar în anul 2011, în cursul lunii aprilie. De la data de 1 mai a aceluiaşi an, activează ca secretar ştiinţific ad interim.

 

4. Ecaterina Elena Cincheza-Buculei (senior researcher) graduated from "N. Grigorescu" Institute of Fine Arts of Bucharest (National University of Arts), Art Theory and History (1965-1970). She has a PhD in Art History with a thesis defended at "Babeş-Bolyai" University of Cluj-Napoca (1999). Specializations: France (1972), Italy (1973). Between 1971-2009 she worked in "G. Oprescu" Art History Institute of the Romanian Academy in Bucharest as: research assistant, research scientist III, research scientist II since 1999. Since 1992 she has been teaching Iconografia artei creştine (The Iconography of the Christian Art) and Elemente de teologie dogmatică ortodoxă (Elements of Orthodox Dogmatic Teology), as a senior lecturer at the National University of Arts of Bucharest, Conservation and Restoration of the Work of Art Department.

 

4. Ecaterina Elena Cincheza-Buculei (cercetător senior) a absolvit Institutul de Arte Plastice "N. Grigorescu" Bucureşti (Universitatea Naţională de Arte), secţia Istoria şi Teoria Artei (1965-1970). Este doctor în istorie, specialitatea Istoria Artei cu teza susţinută la Universitatea „Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca (1999). Specializări: Franţa (1972), Italia (1973). Între 1971-2009 activează în Institutul de Istoria Artei „G.Oprescu" al Academiei Române din Bucureşti: asistent de cercetare, cercetător ştiinţific principal III, cercetător ştiinţific principal II din 1999. Din 1992 desfăşoară şi o activitate didactică în cadrul Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, secţia Conservarea şi Restaurarea Operei de Artă, unde predă cursuri de Iconografia artei creştine şi Elemente de teologie dogmatică ortodoxă, în calitate de conferenţiar.

 

5. Ioana-Alexandra Iancovescu (senior researcher) is a research scientist III. She graduated from “N. Grigorescu” Institute of Fine Arts of Bucharest, Art Theory and History Department (museology), attending then, in the same institution, “Expertiza operei de artă” post-universitary course (icons). She obtained the PhD in 1997 in History, specialization in history of culture, with the thesis The Iconography of the Narthex. XIV–XVII Century Wallachia (Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca). She worked as a curator. In 1994 she was hired to the Art History Institute in Visual art and architecture - medieval period Department. Specialization: Romanian medieval mural painting. She obtained the award "G. Oprescu" of the Romanian Academy for the 2oo9.

 

5. Ioana-Alexandra Iancovescu (cercetător senior) este cercetător ştiinţific gradul III. A absolvit Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu” din Bucureşti, Secţia Istoria şi Teoria Artei (muzeologie), urmând ulterior, în cadrul aceleiaşi instituţii, cursul post-universitar „Expertiza operei de artă” (icoane). A obţinut în 1997 diploma de doctor în istorie, specialitatea istoria culturii, cu teza Iconografia pronaosului. Ţara Românească, secolele XIV–XVII (Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca). După absolvirea facultăţii, a lucrat ca muzeograf şi conservator. În 1994 s-a angajat la Institutul de Istoria Artei în cadrul Sectorului Arte vizuale şi arhitectură - perioada medievală. Specializare: pictura murală medievală românească. A obţinut premiul "G. Oprescu" al Academiei Române pentru anul 2009.


 

6. Constanţa Costea (senior researcher) is a research scientist III. She obtained the PhD in 1998 with the thesis Painting in Moldavia under the Movilas (Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca). For almost two decades she worked in Visual arts and architecture - medieval period Department of “G. Oprescu” Art History Institute of the Romanian Academy. She specialized in the field of Orthodox Christian iconography.

 

6. Constanţa Costea (cercetător senior) este cercetător ştiinţific gradul III.  A obţinut în 1998 diploma de doctor cu teza Pictura din Moldova sub dinastia Movileştilor (Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca). Timp de aproape două decenii a activat  în cadrul sectorului  Arte vizuale şi arhitectură - perioada medievală a Institutului de Istoria Artei "G. Oprescu" al Academiei Române. S-a specializat în domeniul iconografiei creştine ortodoxe.


 

7. Ruxandra Lambru (senior researcher) is a lecturer at Foreign Language Faculty of Bucharest University. She delivers courses of Slavonic paleography and Cyrillic, of comparative grammar of the Slavonic languages, of introduction in the Slavonic philology and of history of the Serbian language. In 2006 she defended her PhD in philology.

 

7. Ruxandra Lambru (cercetător senior) este lector la Facultatea Limbi Străine a Universităţii din Bucureşti. Susţine cursuri de paleografie slavă şi chirilică, de gramatică comparată a limbilor slave, de introducere în filologia slavă şi de istorie a limbii sârbe. În 2006 a susţinut teza de doctor în filologie.

 

8. Vlad Bedros (technician) has been a research assistant within Visual arts and architecture - medieval period Department of “G. Oprescu” Art History Institute of the Romanian Academy since 2002. He graduated from the National University of Arts of Bucharest, Art Theory and History (2002). At the same university he obtained his Master of Arts and in 2011 his PhD in Art History with the thesis  The Iconography of the Apse of the Altar in the Moldavian Churches at the End of the 15th Century and in the First Half of the 16th Century . Since 2004 he has been an assistant in the Art Theory and History Department of the National University of Arts of Bucharest.


 

8. Vlad Bedros (tehnician) este asistent de cercetare în cadrul Sectorului Arte vizuale şi arhitectură - perioada medievală şi al Institutului G. Oprescu” din anul 2002. Absolvent al Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti, secţia de Istoria şi Teoria Artei (2002). La aceeaşi universitate a urmat studiile masterale, iar în 2011 a obţinut titlul de doctor în istoria artei cu teza Iconografia absidei altarului în bisericile moldoveneşti la sfârşitul secolului al XV-lea şi în prima jumătate a secolului al XVI-lea. Din anul 2004 lucrează şi ca asistent la catedra de Istoria şi Teoria Artei a Universităţii Naţionale de Arte din Bucureşti.


 

9. Sorin Chiţu (technician), graduated from the Politehnica Univeristy of Bucharest, is a photographer of the Library and of the Editorial Board of “G. Oprescu” Art History Institute of the Romanian Academy.


 

9. Sorin Chiţu (tehnician), licenţiat al Universităţii Politehnice din Bucureşti, este fotograf al Bibliotecii şi Redacţiei Institutului de Istoria Artei "G. Oprescu" al Academiei Române. 


 

10. Maria-Cleopatra Buleu (technician), graduated from the Faculty of Commerce of the Academy of Economic Studies of Bucharest (1985), working as an accountant-economist at "G. Oprescu" Art History Institute of the Romanian Academy.

 

10. Maria-Cleopatra Buleu (tehnician), licenţiată a Facultatăţii de Comerţ a Academiei de Studii Economice din Bucureşti (1985), activează în calitate de contabil-economist la Institutul de Istoria Artei "G. Oprescu" al Academiei Române.