Scientific Report

Regarding the Implementation of the 

Project in January – December 2012

In compliance with the objectives presented in paragraph C 2 (project description) of Section 3 of the Application for funding for the exploratory research project PN-II-ID-PCE-2011-3-0336  Text and Image in the Romanian Painting of the 16th Century, during the period January – December 2012 the following were reached:

 Raport ştiinţific

privind implementarea proiectului

 în perioada ianuarie –  decembrie 2012

Conform obiectivelor prezentate în paragraful C2 (descrierea proiectului) al Secţiei 3 din Cererea de finanţare pentru proiectul de cercetare exploratorie PN-II-ID-PCE-2011-3-0336 Text şi imagine în pictura românească din secolul al XVI-lea, în cadrul etapei ianuarie-decembrie 2012:

I. The mural paintings were researched and integrally photographed, the iconographic programs were noted and the Slavonic inscriptions collected (that are going to be identified, reconstituted and translated in Romanian) from the following monuments: the St. Nicholas church of Probota monastery, the St. George church of St. John the New monastery in Suceava, the Assumption church of Humor monastery, the Annunciation church of Moldoviţa monastery, the St. George church of Voroneţ monastery, the Resurrection church of Suceviţa monastery, the St. Nicholas church of Coşuna-Bucovăţul Vechi monastery, the Bistriţa-Vâlcea monastery hospital chapel, the Assumption church of Lunca-Stăneşti (Vâlcea) and the Dormition of the Theotokos church in the Old Royal Court at Târgovişte [objectives 1, 2, 3, 6]. 

I. Au fost cercetate şi fotografiate integral picturile murale, notate programele iconografice, culese inscripţiile slavone (ce urmează a fi identificate, reconstituite şi traduse în româneşte) de la următoarele monumente: biserica Sf. Nicolae a mănăstirii Probota, biserica Sf. Gheorghe a mănăstirii Sf. Ioan cel Nou din Suceava, biserica Adormirea Maicii Domnului a mănăstirii Humor, biserica Bunavestire a mănăstirii Moldoviţa, biserica Sf. Gheorghe a mănăstirii Voroneţ, biserica Învierea Domnului a mănăstirii Suceviţa, biserica Sf. Nicolae a mănăstirii Coşuna-Bucovăţul Vechi, bolniţa Bistriţa-Vâlcea, biserica Adormirea Maicii Domnului a fostului schit Stăneşti-Lunca (Vâlcea) şi Biserica Domnească Mare din Târgovişte [obiectivele 1, 2, 3, 6].

To investigate and photograph the mural paintings and note the iconographic programmes the following visits were organized:  

Pentru a cerceta şi fotografia picturile murale şi a nota programele iconografice au fost organizate următoarele deplasări în teritoriu:

1. Suceava county (16–22 July 2012, Suceviţa, Moldoviţa, Humor, Voroneţ monasteries, St.George church of St. John the New monastery in Suceava) – C. Ciobanu, E. Cincheza-Buculei, C. Costea and S. Chiţu participated;

1. judeţul Suceava (16 – 22 iulie 2012, mănăstirile Suceviţa, Moldoviţa, Humor, Voroneţ, biserica Sf Gheorghe a mănăstirii Sf. Ioan cel Nou din Suceava) – au participat C. Ciobanu, E. Cincheza-Buculei, C. Costea şi S. Chiţu;

2. Suceava county (2–5 September 2012, The Beheading of Saint John the Baptist church of Arbore village and St. Nicholas church of Probota monastery) – T. I. Sinigalia participated; 

2. judeţul Suceava (2 – 5 septembrie 2012, biserica Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul din satul Arbore şi biserica Sf. Nicolae a mănăstirii Probota) – a participat T. I. Sinigalia;

3. Dolj county (3–5 September 2012, the St. Nicholas church of Bucovăţ (Coşuna) monastery) – I. Iancovescu, E. Cincheza-Buculei and S. Chiţu participated;

3. judeţul Dolj (3 – 5 septembrie 2012, biserica mănăstirii Bucovăţ) – au participat I. Iancovescu, E. Cincheza-Buculei şi S. Chiţu;

4. Vâlcea county (26 September 2012, the research of the icons of Ostrov hermitage) – M. Sabados participated; 

4. judeţul Vâlcea (26 septembrie, cercetarea icoanelor de la schitul Ostrov) – a participat M. Sabados;

5. Vâlcea county (2–4 October 2012, the Assumption church of Lunca-Stăneşti) – I. Iancovescu, E. Cincheza-Buculei, S. Chiţu participated); 

5. judeţul Vâlcea (2 – 4 octombrie 2012, biserica fostului schit Stăneşti-Lunca) – au participat I. Iancovescu, E. Cincheza-Buculei, S. Chiţu); 

6. Dâmboviţa county (20 November 2012, the Dormition of the Theotokos Church in the Old Royal Court at Târgovişte – I. Iancovescu, S. Chiţu participated.

6. judeţul Dâmboviţa (20 noiembrie 2012, Biserica Domnească mare din Târgovişte) – au participat I. Iancovescu, S. Chiţu.

 

II. In the view of the research of the parallelisms and correspondences existent between the medieval painting of the Romanian principalities and the painting of other Orthodox countries three trips abroad were organized: 

II. În scopul cercetării paralelismelor şi corespondenţelor existente între pictura medievală din ţările române şi pictura din alte ţări ortodoxe au fost organizate trei deplasări în străinătate:

The Russian Federation (7 - 14 October 2012; the cities of Moscow and Yaroslavl - participants Constantin Ion Ciobanu, Marina Ileana Sabados).

Federaţia Rusă (7 - 14 octombrie 2012, oraşele Moscova şi Iaroslavl - participanţi Constantin Ion Ciobanu şi Marina Ileana Sabados). 

During the documentation trip in the Russian Federation the research targets were the collections of icons of Tretiakov Gallery and of Kremlin cathedrals in Moscow. In the Old town of Yaroslavl the team examined the mural paintings and the icons from the Transfiguration monastery, from St. Elijah the Prophet church and from St. John the Forerunner church, the icons from the regional museum of medieval art. 

Pe parcursul deplasării au fost cercetate colecţiile de icoane ale Galeriei Tretiakov şi ale catedralelor Kremlinului Moscovei. În partea veche a oraşului istoric Iaroslavl au fost examinate picturile murale şi icoanele de la mănăstirea Schimbarea la faţă, de la biserica Sf. Ilie Profetul, de la biserica Sf. Ioan Înaintemergătorul şi de la muzeul regional de artă medievală. 

The project team benefited from the consultations of some remarkable specialists in the Russian medieval art (Prof. Engelina Smirnova; Prof. Lev Lifshitz, Dr. Aleksei Lidov, Dr. Aleksandr Preobrajenski etc.);

 

Echipa de cercetători din România a beneficiat de consultaţiile unor remarcabili specialişti în materie de arta medievală rusă (prof. univ., dr. Enghelina Smirnova, prof. univ., dr. Lev Lifşiţ, dr. Aleksei Lidov, dr. Aleksandr Preobrajenski ş. a.);

 

The Republic of Macedonia (7–16 November 2012, the cities of Skopje, Ohrid and Prilep – participants Constantin Ion Ciobanu, Tereza Irene Sinigalia and Vlad Bedros). During the trip the Romanian researchers were investigating:

Pe parcursul deplasării în Republica Macedonia (7 – 16 noiembrie 2012, oraşele Skopje, Ohrid şi Prilep – participanţi Constantin Ion Ciobanu, Tereza Irene Sinigalia şi Vlad Bedros) au fost cercetate: 

the collection of icons of the Museum of Macedonia (Skopje) and of the Galery of icons in Ohrid, the churches St. George in Staro Nagoričino, Sts. Archangels of Lesnovo monastery, St. Demetrius King Marko’s monastery (Sušica-Markov Manastir), St. Pantelimon (Gorni Nerezi), St. Andrew on the river Tresca (Matka pass), St. Nikitas (Čučer), the Savior (Kučevište), St. Nicholas (Ljuboten), the Savior (Skopje), St. Clement (Ohrida), St. John (Ohrid-Kaneo), hospital chapel St. Nicholas and Holy Virgin Bolnička (Ohrid – the complex of the old hospital), St. Sophia (Ohrid), St. Naum (Sveti Naum) from Ohrid lake, St. George (Kurbinovo), St. Michael the Archanghel, St. Demetrius and St. Nicholas (Prilep-Varoš). 

colecţia de icoane a Muzeului Macedoniei (Skopje) şi a Galeriei de icoane din Ohrid, bisericile Sf. Gheorghe din Staro Nagoričino, Sf. Arhangheli a mănăstirii Lesnovo, Sf. Dumitru a mănăstirii kralului Marko (Sušica-Markov Manastir), Sf. Pantelimon (Gorni Nerezi), Sf. Andrei (defileul Matka), Sf. Nichita (Čučer), a Mântuitorului (Kučevište), Sf. Nicolae (Ljuboten), a Mântuitorului (Skopje), Sf. Clement (Ohrida), Sf. Ioan (Ohrid-Kaneo), bisericile-bolniţe Sf. Nicolae şi Maica Domnului (Ohrid-complexul vechiului spital), Sf. Sofia (Ohrid), Sf. Naum (Sveti Naum) de la lacul Ohrid, Sf. Gheorghe (Kurbinovo), Sf. Arhanghel Mihail, Sf. Dumitru şi Sf. Nicolae (Prilep-Varoš). 

The project team from Romania benefited from the consultations of Darko Nikolovski, art historian at the National centre for the Preservation of the Historical and Art Monuments of the Republic of Macedonia, thanks to whom we entered into the possession of a consistent recent bibliographical documentation, published by Calamus Publishing House and of Patrimonium MK scientific journal (to whose editorial board Mr. Nikolovski is part of);

Echipa de cercetători din România a beneficiat de consultaţiile lui Darko Nikolovski, istoric de artă de la Centrului Naţional pentru Conservare a Monumentelor Istorice şi de Artă a Rep. Macedonia, prin amabilitatea căruia s-a intrat în posesia unei consistente documentări bibliografice recente, publicate sub auspiciile editurii Calamus şi a revistei ştiinţifice Patrimonium MK (din al căror colegii redacţionale dl. Nikolovski face parte);

Hellenic Republic (18–25 November 2012, the cities of Thessaloniki, Kastoria and Athens – participants Marina Ileana Sabados and Ecaterina Cincheza-Buculei). During the trip the Romanian researchers were investigating:

Republica Elenă (18–25 noiembrie 2012, oraşele Salonic, Kastoria şi Atena – participanţi Marina Ileana Sabados şi Ecaterina Cincheza-Buculei). Pe parcursul deplasării au fost cercetate:

– at Thessaloniki: the Museum of the Byzantine Art and Culture, the St. Sophia church, the church of Hosios David ex-monastery, the Aghios Nicolaos Orphanos church, the Aghios Dimitrios basilica, the Agios Euthymios chapel, the Panaghia tou Chalkeon church, the Saints Apostles church, the St. Catherine church;

 –  la Salonic: Muzeul Artei şi Culturii Bizantine, bis. Sf. Sophia, bis. fostei mănăstiri Hosios David, bis. Aghios Nicolaos Orphanos, basilica Aghios Dimitrios, capela Agios Euthymios, bis. Panaghia Chalkeon, bis. Sfinţii Apostoli,  bis. Sf. Ecaterina; 

– at Kastoria: the Byzantine Museum, the Panaghia Kubelidiki church, the Agios Nicolaos Kasnitsi church, the Saints Taxiarhi Mitropoleos church, the St. Stephan church, the Saints Anarghiri church, the Panaghia Mavriotissa monastery, the Aghios Dimitrios Eleoussas church, the St. Mina church, the Aghios Nicolaos tis Archonitssas Theologinas  church and the Agios Nicolaos Karivi church;        

– la Kastoria: Muzeul Bizantin, biserica Panaghia Kubelidiki, biserica Agios Nicolaos Kasnitsi, biserica Sfinţii Taxiarhi Mitropoleos, biserica Sf. Ştefan, biserica Sfinţii Anarghiri, mănăstirea Panaghia Mavriotissa, biserica Aghios Dimitrios Eleoussas, biserica Sf. Mina, biserica Aghios Nicolaos tis Arhonitssas Theologinas şi biserica Agios Nicolaos Karivi; 

– at Athens: the collections of icons at the Benaki Museum and at the Byzantine Museum.

– la Atena: colecţiile de icoane ale Muzeului Benaki şi ale Muzeului Bizantin.

III. In the view of dissemination on the international scale of the knowledge gathered during the project, a part of the results were presented at the following international or national scientific events (but with the participation of some foreign specialists):

III. În scopul diseminării pe scară internaţională a cunoştinţelor acumulate în cadrul proiectului o parte din rezultatele obţinute au fost prezentate la următoarele manifestări ştiinţifice internaţionale sau naţionale (dar cu participare a unor specialişti din străinătate):

1. the fourth European symposium Religious Art, Restoration and  Conservation organized by “Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi (Iaşi, 3–5 May 2012) –T. I. Sinigalia participated with the study Iconography and Style. Recuperated Murals in Dragomirna Church Monastery;

1. al 4-lea simpozion european  Religious Art, Restoration and  Conservation organizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (Iaşi, 3 – 5 mai 2012) – participant T. I. Sinigalia cu comunicarea Iconography and Style. Recuperated Murals in Dragomirna Church Monastery;

2. the scientific conference with international participation Current Problems  of the Archaeology, Ethnology and Art Study organized by the Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova and by the National Commission of the Republic of Moldova for UNESCO (Chişinău, 31 May – 1 June 2012) – C. Ciobanu participated with the study New Data regarding the Iconographic Programme of the All Saints Church in Părhăuţi) in the plenary session of the conference ;

2. conferinţa ştiinţifică cu participare internaţională Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei şi studiului artelor organizată de către Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova şi de către Comisia Naţională a Republicii Moldova pentru UNESCO (Chişinău, 31 mai – 1 iunie 2012 ) – participant C. Ciobanu cu comunicarea în cadrul şedinţei în plen a conferinţei Date noi referitoare la programul iconografic al bisericii Tuturor Sfinţilor din Părhăuţi;

3. the scientific international conference Traditions and Perspectives in the History of Jewish Art (Tel Aviv, 10–12 September, 2012) organized by Bar-Ilan University (Israel), by the editorial board of Ars Judaica yearbook and by the Romanian Cultural Institute (Tel Aviv) – C. Ciobanu participated with the study Adam’s Language: Imaginary Hebrew Writings in the Romanian Medieval Monumental Painting and T. I. Sinigalia with the study The Twelve Tribes of Ancient Israel in the Murals of the Suceviţa and Dragomirna Churches.

3. conferinţa ştiinţifică internaţională Traditions and Perspectives in the History of Jewish Art (Tel Aviv, 10 – 12 septembrie, 2012) organizată de către Universitatea Bar-Ilan (Israel), de către redacţia anuarului Ars Judaica şi de către ICR-ul (Tel Aviv) – participanţi C. Ciobanu cu comunicarea Adam’s Language: Imaginary Hebrew Writings in the Romanian Medieval Monumental Painting şi T. I. Sinigalia cu comunicarea The Twelve Tribes of Ancient Israel in the Murals of the Suceviţa and Dragomirna Churches.

4. the scientific international conference Byzantine World: Regional Traditions in Artistic Life and Problems of their Investigations (Moscow, 8–10 October 2012) organized by the State Institute for Art Study of the Cultural Ministry of the Russian Federation – C. Ciobanu participated with the study Regional Traditions in the Onomastics and in the Selection of the Words of the Wise Men of Antiquity Depicted in the Outer Paintings in 16th Century Moldavia (in Russian) and M. Sabados with the study The Narrative Approach in the Iconography  of Byzantine Tradition: the Case of a 16th Century Wallachian Icon (in English);

4. conferinţa ştiinţifică internaţională Byzantine World: Regional Traditions in Artistic Life and Problems of their Investigations (Moscova, 8 – 10 octombrie 2012) organizată de către Institutul de Stat de Studiere a Artelor al Ministerului Culturii al Federaţiei Ruse - participanţi  C. Ciobanu cu comunicarea Tradiţii regionale în onomastica şi în selecţia spuselor înţelepţilor Antichităţii reprezentaţi în picturile exterioare din Moldova secolului al XVI-lea (în limba rusă) şi M. Sabados cu comunicarea The Narrative Approach in the Iconography  of Byzantine Tradition: the Case of a 16th Century Wallachian Icon (în limba engleză);

5. the Romanian-French colloquium Medieval Art in the Modernity Horizon organized by “G. Enescu” Art University of Iaşi and by “Vasile Drăguţ” Research Centre for Medieval Art (Iaşi, 3 November, study trip at Suceava with prof. dr. J.-P.Deremble from Charles De Gaulle University of Lille, 4 November 2012) – T. I. Sinigalia participated with the study The Cycle of the Constantine the Great Emperor in the churches in Pătrăuţi şi Arbore);

5. colocviul româno-francez Arta medievală în orizontul modernităţii organizat de către Universitatea de Arte „G. Enescu” din Iaşi şi de către Centrul de Cercetare a Artei Medievale „Vasile Drăguţ” (Iaşi, 3 noiembrie, vizită de documentare la Suceava cu prof. dr. J.-P.Deremble de la Universitatea Charles De Gaulle din or. Lille, 4 noiembrie 2012) – participant T. I. Sinigalia cu comunicarea Ciclul împăratului Constantin cel Mare în bisericile din Pătrăuţi şi Arbore;

6. public conference within “Alexandru Scarlat Sturdza” Programme of Advanced Studies organized by “Mihai Eminescu” Romanian Cultural Institute (Chişinău, 2 May 2012, the Free International University of the Republic of Moldova) – V. Bedros participated with the study Théophanie et eschatologie. Aperçus de l’eucharistie dans l’iconographie des sanctuaries Moldaves (15 – 16 siècles);

 

6. conferinţa publică în cadrul Programului de Studii Avansate „Alexandru Scarlat Sturdza” organizat de Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” (Chişinău, 2 mai 2012, Universitatea Liberă Internaţională a Moldovei) – participant V. Bedros cu comunicarea Théophanie et eschatologie. Aperçus de l’eucharistie dans l’iconographie des sanctuaries Moldaves (15 – 16 siècles);

 

7. international conference Cultural Policy and Policy for Culture: Culture for Developpement organized by UNESCO regional office of Moscow (Erevan, 21–22 April 2012, MAthensdaran library) – V. Bedros participated with the study The Armenian Monastery of Zamka (near Suceava). The Moldavian Colony in Context.

7. conferinţa internaţională Cultural Policy and Policy for Culture: Culture for Developpement organizată de către biroul regional UNESCO din Moscova (Erevan, 21 – 22 aprilie 2012, biblioteca Matenadaran) – participant V. Bedros cu comunicarea The Armenian Monastery of Zamka (near Suceava). The Moldavian Colony in Context.

IV. The following studies, repertoires or articles were published or are in press:

IV. Au fost publicate sau pregătite pentru tipar următoarele studii, repertorii sau articole:

 

1. C. Ciobanu, External Painting in the 16th Century Moldavia and in Oltenia and Muntenia at the End of the XVIIIth Century and in the First Half of the XIXth Century: Literary Sources of the Prophecies of the Wise Men of Antiquity and of the Sibiles, in Arta 2011 yearbook (Seria Arte vizuale - Visual Arts series, p. 13–25) of the Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldovahttp://www.arta.md/ upimg/2011/docs/ arta2011.pdf;


1. C.Ciobanu, Pictura exterioară din Moldova secolului al XVI-lea şi cea din Oltenia şi Muntenia de la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi din prima jumătate a secolului al XIX-lea: Sursele literare ale profeţiilor înţelepţilor Antichităţii şi ale Sibilelor, în anuarul Arta 2011 (Seria Arte vizuale, p. 13 – 25) a Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova http://www.arta.md/upimg/2011/docs/arta 2011.pdf;

2. C. Ciobanu, The Prophecies of the Wise Men of Antiquity at St. George Church of Voroneţ Monastery, in SCIA, AP, new series, T. 1 (45), 2011, p. 11– 32;

2. C.Ciobanu, Profeţiile înţelepţilor Antichităţii de la biserica Sfântul Gheorghe a mănăstirii Voroneţ, în SCIA, AP, Serie nouă, T. 1 (45), 2011, p. 11– 32;

3. C. Ciobanu, La symétrie «dissimulée» dans l’ordonnance des illustrations aux strophes de la deuxième moitié de l’Hymne Acathiste peintes sur la façade méridionale de l’église de la Décollation de Saint-Jean le Précurseur du village d’Arbore, in RRHA, BA, T.XLVIII,  2011, p. 123 – 138;

3. C. Ciobanu, La symétrie «dissimulée» dans l’ordonnance des illustrations aux strophes de la deuxième moitié de l’Hymne Acathiste peintes sur la façade méridionale de l’église de la Décollation de Saint-Jean le Précurseur du village d’Arbore, în RRHA, BA, T.XLVIII,  2011, p. 123 – 138;

4. C. Ciobanu, New Data regarding the Iconographic Programme of the All Saints Church in Părhăuţi, in Arta 2012 yearbook (Visual Arts series) of the Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova, Kishinev, 2012, p. 17 – 27; 

4. C. Ciobanu, Date noi referitoare la programul iconografic al bisericii Tuturor Sfinţilor din Părhăuţi, în Anuarul Arta 2012 (Seria Arte vizuale) a Institutului Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Chişinău, 2012, p. 17 - 27; 

2. C.Ciobanu, L’iconographie orthodoxe de l’Enfant Jésus, «endormi comme un lion », et ses variantes roumaines, in RRHA, BA, T.XLIX, 2012 p. 17 – 82 ;

2. C.Ciobanu, L’iconographie orthodoxe de l’Enfant Jésus, «endormi comme un lion », et ses variantes roumaines, în RRHA, BA, T.XLIX, 2012 p. 17 – 82 ;

6. C. Ciobanu, Error and Truth in the Research of the Iconography of Părhăuţi, in SCIA, AP, new series, T. 2 (46), (in press);

6. C.Ciobanu, Eroare şi adevăr în cercetarea iconografiei Părhăuţilor, în SCIA, AP, Serie nouă, T. 2 (46), (sub tipar);

7. T. I. Sinigalia, Documentary Sources regarding the Restoration of the Mural Paintings in the Bukovina Churches, in Artdialog, Artes Publishing House, Iaşi, I (2012), no. 1, p. 10-16;

7. T. I. Sinigalia, Surse documentare privitoare la restaurarea picturilor murale din bisericile Bucovinei, în Artdialog, Editura Artes, Iaşi, an I (2012), nr. 1, p. 10 -16;

8. T. I. Sinigalia, Memory. People. Facts, in vol. Caietele restaurării, Humor, 2012ACS Publishing House, Bucharest, 2012, p. 8 – 13;

8. T. I. Sinigalia, Memorie. Oameni. Fapte, în vol. Caietele restaurării, Humor, 2012, Editura ACS,  Bucureşti, 2012, p. 8 – 13;

9. T. I. Sinigalia, chapter Eglises de Moldavie/Churches in Moldavia, in vol.  România. Patrimoine Mondial – World Heritage, second edition, revised and updated, National Institute for Heritage, Bucharest, 2012, p. 1–93 (in press);

9. T. I. Sinigalia, capitolul Eglises de Moldavie/Churches in Moldavia, în vol.  România. Patrimoine Mondial – World Heritage, ediţia a II-a revăzută  şi  adăugită,  Institutul  Naţional  al Patrimoniului, Bucureşti, 2012, p. 1 – 93 (sub tipar);

10. M. Sabados, Au carrefour de deux mentalites artistiques: les voies de l'iconostase moldave aux XVIe-XVIIe siecles, în Byzantium and Renaissances. Dialogue of Cultures, Heritage of Antiquity, Tradition and Modernity, Warszawa, 2012, p. 293-298 (ISBN 978-83-927476-2-8);

10. M. Sabados, Au carrefour de deux mentalites artistiques: les voies de l'iconostase moldave aux XVIe-XVIIe siecles, în Byzantium and Renaissances. Dialogue of Cultures, Heritage of Antiquity, Tradition and Modernity, Warszawa, 2012, p. 293-298 (ISBN 978-83-927476-2-8);

11. I. Iancovescu, Du nouveau sur les peintures de l’église-bolnitsa du monastère de Cozia, in RRHA, BA, T.XLVIII, 2011, p. 3–12;

11. I.Iancovescu, Du nouveau sur les peintures de l’église-bolnitsa du monastère de Cozia, în RRHA, BA, T.XLVIII,  2011, p. 3 – 12;

12. I. Iancovescu, Painting from Bolniţa Coziei: the whole iconographic programme + 70 photos, in the Archive of SCIA, AP, new series, T. 2 (46), 2012 (in press);

12. I. Iancovescu, Picturile de la Bolniţa Coziei: programul iconografic integral + 70 foto, material cuprins în Arhiva revistei SCIA, AP, Serie nouă, T. 2 (46), 2012 (sub tipar);

13. I. Iancovescu, Two “New” Paintings of Tismana: Two Fragments of 16th Century Painting , submitted at SCIA, AP, new series, T. 2 (46), 2012 (in press);

13. I. Iancovescu, Două „noi” picturi de la Tismana: două fragmente de pictură de secol XVI inedite, material predat la SCIA, AP, Serie nouă, T. 2 (46), 2012 (sub tipar);

14. I. Iancovescu, Painting in the Prothesis of the Dormition of the Theotokos Church in the Old Royal Court at Târgovişte: Echos of the 16th Century Painting in the Brâncovenesc Painting in the Prothesis, submitted for the anniversary volume Professor Corina Popa (in press);

14. I. Iancovescu, Pictura din proscomidiarul bisericii domneşti din Târgovişte: ecouri ale picturii de secol XVI în pictura brâncovenească din proscomidiar, material predat pentru volumul omagial Profesor Corina Popa (sub tipar);

15. V. Bedros,  Selection of the Saints in the Moldavian Apses (15th – 16th Century), in the anniversary volume POLYCHRONION. Professor Nicolae-Şerban Tanaşoca at 70 years, Academia Română Publishing House, Bucharest, 2012, p. 65–75, ISBN: 978-973-27-2213-8;

15. V. Bedros, Selecţia sfinţilor ierarhi în absidele moldoveneşti (sec. XV – XVI), în volumul omagial POLYCHRONION. Profesorul Nicolae-Şerban Tanaşoca la 70 de ani, Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012, p. 65 – 75, ISBN: 978-973-27-2213-8;

16. V. Bedros, The Cosmic Liturgy and its Iconografic Reflections in Moldavian Late Medieval Images, in Matérialité et immatérialité dans l’Église au Moyen Âge: actes du colloque tenu à Bucarest les 22 et 23 octobre 2010 (Textes réunis et présentés par Stéphanie Diane Daussy, Catalina Girbea, Brânduşa Grigoriu, Anca Oroveanu, Mihaela Voicu), NEC, University of Bucharest Publishing House, 2012.

16. V. Bedros, The Cosmic Liturgy and its Iconografic Reflections in Moldavian Late Medieval Images, în Matérialité et immatérialité dans l’Église au Moyen Âge: actes du colloque tenu à Bucarest les 22 et 23 octobre 2010 (Textes réunis et présentés par Stéphanie Diane Daussy, Catalina Girbea, Brânduşa Grigoriu, Anca Oroveanu, Mihaela Voicu), NEC, Editura Universităţii din Bucureşti, 2012.


V. During the international scientific conference at Moscow Byzantine World: Regional Traditions in Artistic Life and Problems of their Investigations (8–10 October) Constantin Ion Ciobanu and Marina Ileana Sabados benefitted from the consultations on hierotopy of the founder of the researchers in this field, dr. Aleksei Mihailovici Lidov, corresponding member of the Academy of Arts of the Russian Federation, director of the Scientific Centre of Christian Oriental Culture. Constantin Ion Ciobanu wrote (in French) for the RRHA yearbook, BA, T.XLIX, 2012 a review of the book (published in Russian) of Aleksei Lidov, Иеротопия. Пространственные иконы и образы-парадигмы в византийской культуре, издательство Феория, Москва, 2009 (ALEKSEI LIDOV, Lhiérotopie. Les icônes spatiales et les images-paradigmes dans la culture byzantine, Maison d’édition Féoria, Moscou, 2009, 352 p. + il., résumé en anglais, p. 306- 337).


V. Pe parcursul conferinţei ştiinţifice internaţionale de la Moscova Byzantine World: Regional Traditions in Artistic Life and Problems of their Investigations (8 – 10 octombrie) C.Ciobanu şi M.Sabados au beneficiat de consultaţiile în materie de ierotopie a întemeietorului cercetărilor în acest domeniu, dr.-ul Aleksei Mihailovici Lidov, membru-corespondent al Academiei de Arte din Federaţia Rusă, director al Centrului ştiinţific de cultură creştină orientală. C. Ciobanu a scris (în limba franceză) pentru anuarul RRHA, BA, T.XLIX, 2012 o recenzie la cartea (apărută în limba rusă) lui Aleksei Lidov, Иеротопия. Пространственные иконы и образы-парадигмы в византийской культуре, издательство Феория, Москва, 2009 (ALEKSEI LIDOV, LhiérotopieLes icônes spatiales et les images-paradigmes dans la culture byzantine, Maison d’édition Féoria, Moscou, 2009, 352 p. + il., résumé en anglais, p. 306 - 337).

VI.  The types of inscriptions in the medieval Romanian painting were determined:

VI. Au fost determinate tipurile de inscripţii din pictura medievală românească:

 Typological classifications

The inscriptions on the icons and in the medieval Orhtodox painting can be grouped according to various criteria: the material and the technique of execution, the location, the language, the content, the form, the time etc. 

  Clasificări tipologice.

Inscripţiile de pe icoane şi din pictura murală ortodoxă pot fi grupate după varii criterii: materialul şi tehnica executării, amplasarea, limba, conţinutul, forma, timpul ş. a. 

The inscriptions can be placed on various bases (wood, stone, brick, plaster, metal etc.) and elaborated in different techniques (tempera, fresco, secco, gilt (with precious metals), carving, incision, sgraffito etc.).

Inscripţiile pot fi situate pe diverse suporturi (lemn, piatră, zidărie, tencuială, metal ş. a.) şi realizate în diferite tehnici (tempera, fresco, secco, suflare (cu metale preţioase), săpare în piatră, incizare, sgrafitare ş. a.).

The inscriptions can be placed: 1. free on the background 2. in fixed places, preestablished, of the  background of the image or of the adjacent spaces, separating (between images) etc. 3. On phylacteries or on the pages of the open books and on some halos (present in the image) 4. in the interior, in the proximity and at a certain distance from the image, 5. on the continous fields of the icons 6. in the compartments reserved for the hagiographic scenes on the fields, 6. on the back side of the icons etc.

Inscripţiile pot fi amplasate: 1. liber pe fundal 2. în locuri fixe, prestabilite ale fundalului imaginii sau ale spaţiilor adiacente, despărţitoare (între imagini) etc. 3. pe filactere sau pe paginile cărţilor deschise şi pe unele nimburi (prezente în imagine) 4. în interiorul, în proximitatea sau la o anumită depărtare de imagine, 5. pe câmpurile continui ale icoanelor  6. în compartimentele rezervate scenelor hagiografice de pe câmpuri, 6. pe partea verso a icoanelor ş. a.

The Orthodox inscriptions can be written in various languages (Greek, Byzantine, Slavonic, Georgian, Romanian, Arabic etc.). Within a language can be identified various recension (thus the Church Slavonic possesses the medieval Bulgarian, the old Serbian, the old Russian recension etc.) as well as some interpolations (usually insignifiant) spelled in vernacular idioms.  On the territory of Romania until the XIXth century, the most frequent are the inscriptions in medieval Greek, Church Slavonic (of medieval Bulgarian recension), Romanian spelled in Cyrillic characters and – extremely rarely – in Arabic. 

Inscripţiile ortodoxe pot fi scrise în diverse limbi (greacă bizantină, slavonă, georgiană, română, arabă ş. a.). În cadrul unei limbi pot fi identificate diferite izvoduri (astfel slavona bisericească posedă izvoadele medio bulgar, vechi sârb, vechi rus ş. a.) precum şi unele interpolări (de obicei nesemnificative) ortografiate în idiomuri vernaculare.  Pe teritoriul României până în secolul al XIX-lea cel mai des sunt întâlnite inscripţiile în greacă medievală, slavona bisericească (de izvod medio-bulgar), româna ortografiată cu caractere chirilice şi – extrem de rar – limba arabă. 

According to the content or the function, the inscriptions belong to the following categories: 1. inscriptions that define the painted themes or the subjects, 2. inscriptions-comments, 3. inscriptions –information with historical character, 4. qoutations from literary sources, prayers or invocations.  

Conform conţinutului sau funcţiei îndeplinite inscripţiile pot aparţine următoarelor categorii: 1. inscripţii ce definesc temele sau subiectele pictate, 2. inscripţii-comentarii, 3. inscripţii-informaţii cu caracter istoric, 4. citate din surse literare, rugăciuni sau adresări.  

In relation with the written source the inscriptions can be classified in compliance with the following criteriia: 1. original texts composed by the authors of the iconographic programmes or (more rarely) by painters, 2. direct quotations from the literary sources, 3. paraphrases, abstracts or free interpretations of some  book texts.

În raport cu sursa scrisă inscripţiile pot fi clasificate după următoarele criterii: 1. texte originale compuse de autorii programelor iconografice sau (mai rar) de către zugravi, 2. citate directe din sursele literare, 3. parafraze, rezumate sau interpretări libere ale unor texte livreşti.

According to the typology of the text, the inscriptions can be thus characterized: 1. nominative and 2. narrative.

Conform tipologiei textului inscripţiile pot fi caracterizate drept: 1. nominative şi 2. narative.

As regards the iconographic canon, the inscriptions can be catalogued as: 1. canonical and 2. non-canonical (apocryphal, with historical character etc.).

Raportate la canonul iconografic inscripţiile pot fi catalogate drept: 1. canonice şi 2. ne-canonice (apocrife, cu caracter istoric ş. a.).

As related to the moment of time when they were done, the inscriptions can be classified as it follows: 1. inscriptions of that age, contemporary to the period of time when the mural painting or the icon was done, 2. later inscriptions, due to the restoration (that follows grosso-modo calligraphy of the primary inscriptions), 3. heterogenous later inscriptions (without any connection to primary inscriptions).

Raportate la timpul când au fost realizate inscripţiile pot fi împărţite în următoarele categorii: 1. inscripţii de epocă, contemporane perioadei de realizare a picturii murale sau a icoanei, 2. inscripţii ulterioare, datorate restaurării sau renovării (care urmează grosso-modo caligrafia inscripţiilor primare), 3. inscripţii ulterioare cu caracter eterogen (fără vreo legătură cu inscripţiile primare).

              Types of inscription in the medieval art

Teonimograms (inclusively monograms and onomastic abbreviations, written or painted);

Hagionimograms (hagio-antroponyms, angelonyms, hagio-topo-nyms,  eortonyms  (the names of the holy days),  ekklesionyms (the name of the monasteries, hermitages, churches etc.) and icononyms (the names of the saint icons);

Profane antroponimograms and other types of proper nouns (with the exception of the toponyms). Often these antroponimograms refer to apostates, heresiarchs, enemies of Christianity, sovereigns, important dignitaries or even simple individuals that were not canonized. For instance: Arie, Mahomed (or Mehmed), Diocletian etc.;

Toponimograms (inclusively toponimograms accompanied by calificatives or by short comments);

Etnonimograms and terms indicating the confessional belonging. For example: Jews, Turks, Tartars, Latins, Armenians in the Doomsday of Voroneţ etc.;

Graphems with temporal, chronological landmarks, and calendar data;

              Tipuri de inscripţii din arta medievală

Teonimograme (inclusiv monograme şi abrevieri onomastice scrise sau pictate);

Hagionimograme  (hagioantroponimele, angelonimele, hagioto-ponimele, eortonimele (numele sărbătorilor bisericeşti), ekkle-sionimele  (numele mănăstirilor, schiturilor, bisericilor ş. a.)  şi icononimele (numele de icoane sfinte);

Antroponimograme profane şi alte tipuri de nume proprii (cu excepţia toponimelor) inscripţionate. Deseori aceste antroponimograme se referă la apostaţi, eresiarhi, duşmani ai creştinătăţii, suverani, mari demnitari sau chiar simpli indivizi care nu au fost canonizaţi. Exemple: Arie, Mahomed (sau Mehmed), Diocleţian ş. a.;

Toponimograme (inclusiv toponimograme însoţite de calificative sau de scurte comentarii);

Etnonimograme şi termeni ce indică apartenenţa confesională. Exemplu: Evreii, Turcii, Tătarii, Latinii, Armenii din Judecata de apoi de la Voroneţ ş. a.;

Grafeme cu repere temporale, cronologice şi date calendaristice;

Many separate words (usually nouns), not connected syntactically, meant to describe a group, a hierarchy, a sucession (examples: angelic hierarchies, Christian sins or virtues, stages of ascension to heaven etc.);

Acronyms, letters, characters, figures, numbers, abbreviations, schematic pictograms or ideograms with symbolical, dogmatic, iconographic value etc.;

Names  of  events,  titles  of  the  depicted  subjects or scences;


Mulţimi de cuvinte separate (de obicei substantive), nelegate sintactic, menite să descrie un grup, o ierarhie, o consecutivitate  (exemple:  ierarhiile  îngereşti,  păcatele  sau virtuţile creştine, treptele ascensiunii la ceruri etc.);

Acronime, litere, caractere, cifre, numere, abrevieri, pictograme sau ideograme schematice cu valoare simbolică, dogmatică, iconografică etc.;

Denumiri de evenimente, titluri ale subiectelor sau scenelor reprezentate;

Quotations from the texts painted on the phylacteries, on the open pages of the Gospels, on backgrounds etc.;

Texts on the lateral fields of the icons or texts from the hagiographic monumental cycles having as a literary source the lives and the martyrdom of the Christian saints;

Original texts (or original paraphrases of some book fragments), with narrative or explicative character, regarding the depicted events (inclusively the textual comments painted aat historical events);

Groups more or less stable of texts (original or paraphrases of some book fragments) with alegorical alegoric, didactic, dogmatic character etc. included within the painted images;

Paryers or requests included in the fields of the icons or within the monumental compositions painted on the walls of the foundations; 

Citate din texte pictate pe filactere, pe paginile deschise ale Evangheliilor, pe fonduri etc.;

Texte de pe câmpurile laterale ale icoanelor sau texte din ciclurile hagiografice monumentale având în calitate de sursă literară vieţile şi martiriul sfinţilor creştini;

Texte originale desfăşurate (sau parafraze originale ale unor fragmente livreşti), cu caracter narativ sau explicativ, referitoare la evenimentele reprezentate (inclusiv comentariile textuale pictate la evenimente istorice);

Grupări mai mult sau mai puţin stabile de texte (originale sau parafraze din surse livreşti) cu caracter alegoric, didactic, dogmatic etc. incluse în cadrul imaginilor pictate;

Rugăciuni sau solicitări incluse pe câmpurile icoanelor sau în cadrul compoziţiilor monumentale pictate pe pereţii ctitoriilor; 


Inscriptions or painted texts texte with votive character, addressings to of the reader or of the artist to the Savior, Virgin Mary, saints, intercessors etc.;

Signatures of the painters, master signs, guild emblems etc.;

Inscripţii sau texte pictate cu caracter votiv, adresări ale ctitorului sau ale artistului către Mântuitor, Maica Domnului, sfinţi, intercesori etc.;

Semnături ale zugravilor, semne de meşteri, embleme ale breslelor ş. a.;

Commemorative inscription (carved in stone or painted);

Inscriptions with technical data, indices of belonging etc. on the back side of the icons;

Inscriptions in sgraffitto, various types of grafitti, comments and signatures of that age, belonging to the visitors of the painted monuments;

Pisanii (săpate în piatră sau pictate);

Inscripţii cu date tehnice, indici de apartenenţă etc. de pe partea verso a icoanelor;

Inscripţii sgrafitate, diverse tipuri de grafitti, comentarii şi semnături de epocă ale vizitatorilor monumentelor pictate;

Ciphered messages or written in exotic alphabets;

Pseudo-inscriptions with decorative character and simulated inscriptions;

Mesaje cifrate sau ortografiate în alfabete exotice;

Pseudo-inscripţii cu caracter decorativ şi inscripţii simulate;

Absent inscriptions (empty phylacteries or white pages of the open books) but recognisable due to the context.

Inscripţii absente (filactere goale sau pagini albe ale cărţilor deschise) dar recognoscibile datorită contextului.

VII. The systematization of the iconographic material gathered during the trips and due to the “morphology” researches of the Orthodox medieval fine art (initiated by the dear departed Prof. Georgy K. Wagner) led to some proposals for the classification of the Romanian medieval painting on genres and subgenres as follows:

VII. În baza sistematizării materialului iconografic acumulat pe parcursul expediţiilor şi datorită cercetărilor de „morfologie” a artei plastice medievale ortodoxe (iniţiate de către regretatul profesor univ. dr. G. K. Wagner) a devenit posibilă avansarea unor propuneri de clasificare a picturii medievale româneşti pe genuri şi sub-genuri după cum urmează:

Symbolical and dogmatic genres: 

elementary symbolical genre: the symbols of the evangelists, preparation of the throne etc.; symbolical and phylosophical: Wisdom built its house, Solomon’s Wisdom; symbolical and attributive: heruvims, seraphims, the thrones etc., symbolical and liturgical: the Eucharist, the Divine liturgy; the cosmogonic genre (with the cosmogonical-ceremonial and encomiastico-cosmogonical variants): the Hexameron, the Cycles of the genesis etc. and visionary-eschatological genre (the Doomsday, the Scale of virtues, the vision “of Air Customs”, the Apocalipse), visionary-symbolical-genealogical genre (the Christ’s Genealogy, the Tree of Jesse etc.), encomiastic genre (most of the compositions with laudative character etc.) sometimes superposing on the hymnographic genre (the Marial Hymns, the second part of the Annunciation Akathist etc.), latreutic-intercessional genre (images of adoration, Deisis in various variants: Trimorphon, Great Deisis, Deisis Angelic, Sophia –Divine Wisdom etc.), epical-didactical genre (examples of major virtues worthy to be followed) and the lirical-dogmatical genre (rarely met in the medieval painting of the 16th century, but present in the painting of the 17th century).

Genurile simbolico-dogmatice: 

genul simbolic elementar: simbolurile evangheliştilor, tronul pregătirii etc.; simbolico-filosofic: Înţelepciunea şi-a zidit casă, Înţelepciunea lui Solomon; simbolico-atributiv: heruvimii, serafimii, tronurile etc., simbolico-liturgic: Euharistia, Divina liturghie; genul cosmogonic (cu variantele cosmogonico-ceremonială şi encomiastico-cosmogonică): Hexameronul, Ciclurile facerii etc. şi genul vizionar-escatologic (Judecata de apoi, Scara virtuţilor, Vămile văzduhului, Apocalipsa), genul vizionar-/simbolico-genealogic (Genealogia lui Hristos, Arborele lui Iesei ş. a.), genul encomiastic (majoritatea compoziţiilor cu caracter laudativ ş. a.) uneori suprapunându-se genului imnografic (Imnurile Mariale, partea a doua a Acatistului Bunei Vestiri ş. a.), genul latreutic-intercesional (imagini de adorare, Deisis în diverse variante: Trimorfon, Marea Deisis, Deisis Angelic, Sofia – Înţelepciunea Divină etc.), genul epico-didactic (exemplele de virtuţi majore demne de urmat) şi genul lirico-dogmatic (rar întâlnit în pictura medievală de secol XVI, dar prezent în pictura secolului al XVII-lea).

 Narrative genres: 

epic-fabulous genre, historical-legendary genre (that includes the pure historical and batailleist sub-genres, the images that illustrate the legends, the sacred history, the ecumenical councils etc.), genre of biblical parables, eortionimic genre (that includes the illustrations to: Holy days of the Old and New Testament, holy days of Jesus and Virgin Mary, feast days of the Blessed Virgin Mary, of Angels, of Holy Cross etc.), calendaristical-commemorative genre (painted Menologues, Diptychs etc.) that includes the hagiographic-martyrology subgenre (to this belong cycles or isolated scences of the martyrs’ lives, miracles done by the saints, images of the sufferings and tortures of the saints and martyrs: beheading, drowning, burning, hammering, grill roasting, stoning, chopping, crucifixion, iron claws etc.), conversational genre (example: the dialogue from the vision of St. Peter of Alexandria), cutumiary-daily genre (that includes also the representation of the ceremonies or of the daily life rites), burlesque and entertainment genre (princiary or nobiliary).

 Genurile narative: 

genul epico-fabulos, genul istorico-legendar (în cadrul căruia intră sub-genurile istoric pur şi bataille-ist, imaginile ce ilustrează legendele, istoria sacră, conciliile ecumenice ş. a.), genul ilustrativ-parimiic (pildele), genul eortionimic (în care intră ilustraţiile la: sărbătorile  Vechiului şi Noului Testament, Praznicele împărăteşti, Sărbătorile Maicii Domnului, Îngerilor, Sfintei Cruci ş. a.), genul calendaristico-comemorativ (Menoloagele, Mineile, Pomelnicele pictate) care include subgenul hagiografico-martiriologic (aici intră cicluri sau scene izolate din viaţa martirilor, miracolele înfăptuite de sfinţi, imaginile caznelor şi supliciilor sfinţilor şi martirilor: decapitare, înec, ardere pe rug, lovire cu ciocanul, frigere pe grătar, lapidare, sfârtecare, răstignire, gheare de fier etc.), genul conversaţional(exemplu: dialogul din viziunea Sf. Petru al Alexandriei), genul cutumiar-cotidian (care include şi reprezentarea ceremoniilor sau riturilor din viaţa de zi cu zi), genul burlesc şi de divertisment (princiar sau nobiliar).

 Representative genres: 

founder representations genre (inclusively the votive one) and personal representations genre (both genres will evolve at the end of the Middle Age towards the direction of the portrait genre).

 Genurile reprezentative: 

genul ctitoricesc-patronal (inclusiv cel votiv) şi genul reprezentărilor personale (ambele genuri vor evolua la sfârşitul Evului Mediu în direcţia genului portret).

Purely decorative genres: 

teratological genre, zoomorph genre, phytomorph genre, abstract-ornamental genre, heraldic genre etc.

Genurile pur decorative: 

genul teratologic, genul zoomorf, genul fitomorf, genul abstract-ornamental, genul heraldic ş. a.