Scientific Report

Regarding the Implementation of the 

Project in January – December 2013

Raport ştiinţific

privind implementarea proiectului

 în perioada ianuarie –  decembrie 2013

 In compliance with the objectives presented in paragraph C 2 (project description) of Section 3 of the Application for funding for the exploratory research project PN-II-ID-PCE-2011-3-0336  Text and Image in the Romanian Painting of the 16th Century and according to the project implementation plan for the period 2013-2014 (Annex IV to the grant agreement No. 6 5/10/2011) 


 

for the January-December 2013 the following were reached:

I. A carrying on the identification and systematization of the iconographic sources of the 16th century Romanian painting (objective no. 3 of the project proposal).

 1.1. It was completed and published in French in Revue Roumaine d'Histoire de l'Art the study The Orthodox Iconography of the Anapeson (Reclining Christ “sleeping like a lion”) and its Romanian variants.

 

1.2 It was written in French and it was presenting in the final redaction for publication in  Revue Roumaine d’Histoire de l’Art the article The Apostles’ Preach from the External Painting  of Moldoviţa Monastery

 

II. The project team continued to drawing the parallel repertoire of the iconographical types and Slavonic inscriptions in Romanian painting of the sixteenth century (objective no. 6 of the project proposal).

 

2.1 . Between 10 to 14 June 2013 researcher Marina Ileana Sabados and photographer Sorin Chiţu went to Roman town, to Târgul Neamt town and to Suceava monastery.


It was photographed and identified iconographical program of the bishop’s church St. Paraskeva in Roman. The inscriptions were transcribed in the narthex and in the church porch.

 It was researched unique icon of the sixteenth century Our Lady Hodighitria with Baby Jesus at the St. Haralampie church in the town of Târgul Neamţ. It was done documentation, record cards, photography and inscriptions transcribing. 


At the Suceviţa Monastery were investigated the orthodoxes icons of the warehouse of the Suceava district. Were investigated in detail icons: Martyrdom of St. Barbara (16th Century, yet non-published icon!), Sunday of All Saints of Vama (1514), St. Michael the Archangel and St. Paraskeva from Hurjuieni - Gălăneşti (end of the 16th Century). Were examined inscriptions on icons and was researched their particular style and iconography.

2.2. On July 3, 2013 the manager of project has been moving at Snagov monastery for research of the monastery paintings. He was stated specific iconographic program particularities.

 III. In order to disseminate the research results of the project (objective no. 8 of the proposal):

 3.1. The project team opened the website page "Text and Image in the Romanian Medieval Painting of the 16th Century."  The information on this page can be found in Romanian and English at: http://www.medieval.istoria-artei.ro/


   Conform obiectivelor prezentate în paragraful C 2 (descrierea proiectului) al Secţiei 3 al Cererii de finanţare pentru proiectele de cercetare exploratorie PN-II-ID-PCE-2011-3-0336 Text şi imagine în pictura românească din secolul al XVI-lea şi în conformitate cu Planul de realizare al proiectului pe anii 2013-2014 (Anexa IV la contractul de finanţare nr.6 din 5/10/2011) 

pe parcursul etapei ianuarie-decembrie 2013 au fost realizate următoarele:

I. A fost continuată identificarea şi sistematizarea surselor iconografiei picturii româneşti a secolului al XVI-lea (obiectivul nr. 3 al propunerii de proiect).


1.1. A fost finalizat şi publicat în limba franceză în Revue Roumaine d’Histoire de l’Art studiul Iconografia ortodoxă a Somnlui lui Iisus, „adormit ca un leu” şi variantele ei româneşti.


1.2 A fost prezentat în formă finală şi a fost aprobat pentru tipar (de către colegiul redacţional al Revue Roumaine d’Histoire de l’Art) articolul în limba franceză Predica apostolilor din pictura exterioară a mănăstirii Moldoviţa.


II. A fost continuată întocmirea repertoriului paralel al tipurilor iconografice şi al inscripţiilor slavone din pictura românească a secolului al XVI-lea (obiectivul nr. 6 al propunerii de proiect).

2.1. În perioada 10 – 14 iunie 2013 a avut loc deplasarea la Roman, Târgul Neamţ şi la mănăstirea Suceviţa a cercetătoarei Marina Ileana Sabados şi a fotografului Sorin Chiţu.


A fost fotografiat şi identificat programul iconografic, au fost transcrise inscripţiile din pronaosul şi pridvorul bisericii Sf. Parascheva a Episcopiei Romanului.


A fost cercetată icoana inedită din secolul al XVI-lea Maica Domnului Hodighitria cu Pruncul Iisus de la biserica Sf. Haralampie din Târgul Neamţ.  S-a făcut documentarea, fişa obiectului, fotografierea şi transcrierea inscripţiilor.

Au fost cercetate icoanele de la depozitul de artă religioasă a judeţului Suceava de la Mănăstirea Suceviţa. Au fost cercetate în detaliu icoanele Martiriul Sf. Varvara (icoană inedită din sec. XVI), Duminica tuturor sfinţilor de la Vama (1514), Sf. Parascheva şi Sf. Arhanghel Mihail de la Hurjuieni-Gălăneşti (sf. sec. XVI). Au fost verificate inscripţiile de pe icoane, a fost cercetat stilul şi particularităţile lor iconografice.

2.2. Pe 3 iulie 2013 a avut loc deplasarea la mănăstirea Snagov a directorului de proiect în scopul cercetării picturilor mănăstirii. A fost precizat specificul programului iconografic.

III. În scopul diseminării rezultatelor cercetărilor din cadrul proiectului (obiectivul nr. 8 al propunerii de proiect):

3.1. A fost deschisă pagina web a proiectului „Text şi imagine în pictura medievală românească din secolul al XVI-lea”. Informaţiile de pe această pagină web pot fi accesate în limbile română şi engleză la adresa: http://www.medieval.istoria-artei.ro/

 3.2. On 10 to 11 October 2013 was held in Bucharest (at the Institute of Art History "G. Oprescu" of Romanian Academy) the Scientific Session with International Participation "Text and Image in Romanian Painting of the 16th Century". The session was opened by Academician Răzvan Theodorescu (president of the Department of Arts, Architecture and Audio-Visual of the Romanian Academy) and by Prof. Dr. Adrian-Silvan Ionescu (Director of the Institute of Art History "G. Oprescu" of the Romanian Academy). The session was attended of four abroad experts in the medieval orthodox art: Assoc. Prof. Dr. Emmanuel Moutafov (Bulgaria, Sofia), Assoc. Prof. Dr. hab. Miroslav Piotr Kruk (Poland, Krakow), Assoc. Prof Dr. Nazar Kozak (Ukraine, Lvov), Prof. dr hab. Tudor Stavila (Moldova, Kishinev). Communications of the session were:


3.2. Pe data de 10 – 11 octombrie 2013 a fost organizată la Bucureşti (la sediul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu”) sesiunea de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „Text şi imagine în pictura românească din secolul al XVI-lea”. Lucrările sesiunii au fost deschise de către academicinul Răzvan Theodorescu (preşedintele Secţiei Arte, Arhitectură şi Audio-Vizual al Academiei Române) şi de către prof. univ. dr. Adrian-Silvan Ionescu (directorul institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române). La sesiune au participat şi 4 experţi în arta ortodoxă medievală din străinătate: conf. univ. dr. Emmanuel Moutafov (Bulgaria, Sofia), conf. univ. dr. hab. Miroslav Piotr Kruk (Polonia, Cracovia), conf. univ. dr. Nazar Kozak (Ucraina, Lvov), prof. univ dr. hab. Tudor Stavilă (Republica Moldova, Chişinău). Comunicările la sesiune au fost următoarele:


 Acad. Răzvan Theodorescu (President of Arts, Archi-tecture and Audio-Visual Section of the Romanian Academy): 

Opening speech

 

Prof., PhD Adrian-Silvan Ionescu (Director of the Institute of Art History “G. Oprescu” of the Romanian Academy):

Opening speech from the host institution

 


Dr. hab. Constantin I. Ciobanu (project leader, Institute of Art History “G. Oprescu” of the Romanian Academy): About the project "Text and Image in the Romanian painting of the 16th century"

 

Prof. univ, PhD Tereza Irene Sinigalia (“G. Enescu” Art University, Iassy):

Murals in the chancel and the nave of the Church in Arbore - Iconographic peculiarities. 

 


Assoc. Prof., PhD Emmanuel Moutafov  (Post-Byzantine Art Department at the Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia): 

Some Aspects of the Development of the Christian Orthodox Art in the 16th and 17th Centuries: the Testimony of Church Inscriptions and Artist's Signatures

 


 PhD Marina Ileana Sabados (Institute of Art  History 

“G. Oprescu” of the Romanian Academy):

A painted panagiarion and its inscriptions 

 


Dr. hab. Mirosław Piotr Kruk (Departament of the Orthodox Art, National Museum in Krakow):

Is the so called Anothen hoi profettai, described in Dionysius’s Hermeneia the source of the iconography of the Mother of God surrounded by prophets?

 


PhD Ioana Iancovescu (Institute of Art History “G. Oprescu” of the Romanian Academy):

Restitutio imaginis. Les inscriptions des prophetes de Tismana

 

PhD Constanţa Costea (Institute of Art History “G. Oprescu” of the Romanian Academy):

Text and Image in 16th century Moldavian Painting: Brief Survey of Cases

 


PhD Ruxandra Lambru (Foreign Language Faculty of Bucharest University): 

(Con)text and Sources: Observations on two «Hodegetria» icons from Moldavia

 

PhD Ecaterina Cincheza-Buculei (Institute of Art  History “G. Oprescu” of the Romanian Academy):

Suceviţa – The Iconography of the First Ecumenical Council 


Assoc. Prof., PhD Nazar Kozak (Art Studies Department at the Ethnology Institute, National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv):      

The unusual “Flight into Egypt ”: on the sources of the rare iconographic type of the Οίκος Λ (11th strophe) in the Post-Byzantine Akathistos cycles in Moldavia and Galicia

 


PhD Vlad Bedros (Institute of Art History “G. Oprescu” of the Romanian Academy):

The Concelebration of Saintly Bishops in the Apse of Suceviţa Monastery

 

Dr. hab. Constantin I. Ciobanu (Institute of Art History “G. Oprescu” of the Romanian Academy):

The mirrored texts in the Romanian medieval painting

 


 Acad. Răzvan Theodorescu   ( Preşedintele         Sectiei Arte, Arhitectură şi Audio-Vizual al Academiei Române): 

Cuvânt de deschidere


Prof. univ., Dr. Adrian-Silvan Ionescu (Directorul Institutului de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române):

Cuvânt de deschidere din partea instituţiei-gazdăDr. hab. Constantin I. Ciobanu (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române): Despre proiectul  "Text şi imagine în pictura românească din secolul al XVI-lea"


Prof. univ. dr. Tereza Irene Sinigalia (Universitatea „G. Enescu” din Iaşi):

Picturile din naosul bisericii din Arbore – particularităţi iconograficeConf. univ., Dr. Emmanuel Moutafov (Departamentul de artă post-bizantină al Institutului de cercetări în domeniul artei al Academiei de Ştiinţe din Bulgaria, Sofia): 

Unele aspecte ale dezvoltării artei creştine ortodoxe în secolele al 16-lea şi al 17-lea: mărturiile inscripţiilor din biserici şi semnăturile artiştilorDr. Marina Ileana Sabados (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române):

Un panaghiar pictat şi inscripţiile saleDr. hab. Mirosław Piotr Kruk (Departamentul de Artă Ortodoxă a Muzeului Naţional din Cracovia):

Este oare aşa-numita Anothen hoi profettai descrisă în Erminia lui Dionisie din Furna sursa iconografiei Maicii Domnului înconjurată de profeţi?Dr. Ioana Iancovescu (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române):

Restitutio imaginis. Inscripţiile prorocilor de la TismanaDr. Constanţa Costea (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române):

Text si imagine în pictura din Moldova secolului al XVI-lea: scurtă privire asupra cazurilorDr. Ruxandra Lambru (Facultatea de Limbi Străine a Universităţii din Bucureşti): 

(Con)text şi surse: observaţii pe marginea a două icoane Hodighitria din Moldova


Dr. Ecaterina Cincheza-Buculei (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române):

Suceviţa – Iconografia Primului Sinod Ecumenic Conf. univ., Dr.  Nazar Kozak (Departamentul de Cercetare a Artelor al Institutului de Etnologie al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei, Lvov): 

O neobişnuită "Fugă în Egipt": cu privire la sursele unui tip iconografic rar întâlnit care ilustrează  icosul al 6-lea (Οίκος Λ, strofa 11) din ciclurile post-bizantine ale Acatistului din Moldova şi GaliţiaDr. Vlad Bedros (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române):

Procesiunea sfinţilor ierarhi  în absida mânăstirii SuceviţaDr. hab. Constantin I. Ciobanu (Institutul de Istoria Artei „G. Oprescu” al Academiei Române):

Textele „oglindite” din pictura medievală românească Discussions on the project. Opinions of guests invited to the session. Participate: Prof., Dr. hab. Tudor Stavilă (Cultural Heritage Institute, Academy of Sciences of R. Moldova, Kishinev);

Assoc. Prof., PhD Constantin Spânu (Cultural Heritage Institute, Academy of Sciences of R. Moldova, Kishinev);

Dr. hab. Mirosław Piotr Kruk (Departament of the Orthodox Art , National Museum in Krakow);

Assoc. Prof., PhD Nazar Kozak (Art Studies Department at the Ethnology Institute, National Academy of Sciences of Ukraine, Lviv);

Assoc. Prof., PhD Emmanuel Moutafov (Post-Byzantine Art Department at the Institute of Art Studies, Bulgarian Academy of Sciences, Sofia)

 

 

 Discuţii referitoare la proiect. Opiniile oaspeţilor invitaţi la sesiune. Au participat:Prof. univ., Dr. hab. Tudor Stavilă (şeful secţiei Arte Vizuale a Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Chişinău); 

Conf. Dr. Constantin Spânu (Institutul Patrimoniului Cultural al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova, Chişinău); 

Dr. hab. Mirosław Piotr Kruk (Departamentul de Artă Ortodoxă a Muzeului Naţional din Cracovia);

Conf. univ., Dr.  Nazar Kozak (Departamentul de Cercetare a Artelor al Institutului de Etnologie al Academiei Naţionale de Ştiinţe a Ucrainei, Lvov); 

Conf. univ., Dr. Emmanuel Moutafov (Departamentul de artă post-bizantină al Institutului de cercetări în domeniul artei al Academiei de Ştiinţe din Bulgaria, Sofia)

 


PUBLICATIONS – 2013 / PUBLICAŢII – 2013

 

C. Ciobanu, Cinci exemple de inscripţii speculare chirilice din pictura medievală românească (Cinq exemples d'inscriptions spéculaires cyrilliques dans la peinture médiévale roumaine), in Ars Transsilvaniae, T. XXIII, Academia Română Publishing House, 2013, p. 73 – 82;

 
C. Ciobanu, Le cycle de la Prédication des apotres dans la peinture murale de l'église de l'Annonciation de la Vierge de Moldoviţa, in RRHA, BA, T.L, 2013 (in print);

 
C. Ciobanu, Erorile din inscripţiile parietale slavone şi rolul lor în cercetarea picturii Moldovei medievale, in Arta 2013 yearbook (Visual Arts series) of the Institute of Cultural Heritage of the Academy of Sciences of Moldova, Kishinev, 2013, (in print);


T. Sinigalia, Pictura între model şi realitate (Painting between Model and Reality), in revista APVLVM  L (50), Acta musei Apulensis, series Historia & Patrimonium, Alba Iulia, Muzeul Naţional al Unirii, 2013, p. 239 – 260;

 

T. Sinigalia, Secvenţe iconografice redecriptate (Redecrypted Iconographic Sequences), in Caietele restaurării 2013, Proiect al Asociaţiei Art Conservation Support, Editura ACS, Bucureşti, 2013, p. 158 – 169;

 
M. Sabados, Les anciennes icones de l'hermitage Ostrov-Vâlcea, in RRHA, BA, T.L, 2013 (in press);

 
 I. Iancovescu, Pictura din proscomidiarul bisericii domneşti din Târgovişte: ecouri ale picturii de secol XVI în pictura brâncovenească din proscomidiar (Painting in the Prothesis of the Dormition of the Theotokos Church in the Old Royal Court at Târgovişte: Echos of the 16th Century Painting in the Brâncovenesc Painting in the Prothesis), submitted for the anniversary volume Professor Corina Popa (in press);

 

I. Iancovescu, Picturile din bolniţa Bistriţei, în SCIA. Artă plastică, Serie nouă, 3(47), (in press);

 
E. Cincheza-Buculei, Pictura pronaosului bisericii mânăstirii Suceviţa, in SCIA, AP, new series, T. 3 (47), 2013, (in press);

 
C. Costea, Fiul risipitor în pictura din Moldova secolului al XVI-lea (The Prodigal Son Illustrated in 16th Century Moldavian Painting), in Ars Transsilvaniae, T.XXIII, Academia Română Publishing House, 2013, p. 83 – 106;